Co je analýza rizik?

Paradoxně se analýza rizik strojních zařízení pro mnohé výrobce stává zcela nepochopitelným, neřešitelným problémem, přestože až do nedávna byla analýza rizik samozřejmou byť nepojmenovanou součástí konstrukce a výroby. Bez analýzy rizik by nebylo možné vyrobit optimálně bezpečné výrobky. Vývojem techniky, výrobou stále složitějších strojů a technologických celků a zvyšováním požadavků na jejich bezpečnost, byly na základě dlouholetých zkušeností konstruktérů a výrobců vypracovány technické a právní předpisy umožňující analýzu rizik pojmenovat a vytvořit návod na její vypracování.

Mnoho, hlavně drobných výrobců, nemá dostatečný přehled o předpisech vztahujících se k bezpečnosti strojních zařízení, nemá dostatek prostředků a to jak časových, tak i finančních, k zajištění stále nových technických a právních informací, jejich studování a plnění jejich požadavků. Někteří výrobci dokonce zadávají různým firmám vyhodnocení – analýzu rizik stroje na hotovém, již vyrobeném výrobku - tak se stává tato analýza čistě formální, i když zhotovitel této analýzy může během posuzování stroje zjistit různé bezpečnostní nedostatky v konstrukci a upozornit na ně výrobce. Výrobce ve svém zájmu nedostatky odstraní. Odstraňovat však chyby – nedostatky na stroji již vyrobeném, je určitě ekonomicky nevýhodné, je náročnější než se jich během výroby a tedy při zpracovávání analýzy rizik vyvarovat.

S analýzou rizik Vám rádi pomůžeme. Kontaktujte nás.

Výrobce dodávaného zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce musí zajistit posouzení rizik s cílem určit požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které platí pro dané zařízení. Toto zařízení pak musí být navrženo a konstruováno s přihlédnutím k výsledkům posouzení rizika.
 

Při posuzování a snižování rizika výrobce:

  • určí meze posuzovaného zařízení, což zahrnuje jeho předpokládané použití a jakékoliv jeho důvodně předvídatelné nesprávné použití
  • určí nebezpečí, která mohou vyplývat ze posuzovaného zařízení, a s tím spojené nebezpečné situace
  • odhadne rizika při zohlednění závažnosti možného poranění nebo škody na zdraví a případně na životním prostředí a pravděpodobnost jejich výskytu
  • vyhodnotí rizika s cílem určit, zda je v souladu s cílem této směrnice nutné snížení rizika
  • vyloučí nebezpečí nebo sníží rizika spojená s tímto nebezpečím použitím ochranných opatření ve stanoveném pořadí

Posuzovaní rizika (risk assessment):

Zevrubný odhad pravděpodobnosti a závažnosti možného zranění nebo poškození zdraví v určité nebezpečné situaci za účelem výběru přiměřených bezpečnostních opatření.
ČSN EN 1070: 2000
 

Celkový proces zahrnující analýzu rizik a hodnocení rizika.
ČSN EN ISO 12100:2011
 

Souhrnný proces analýzy rizika a hodnocení rizika.
ČSN IEC 300-3-9: 1997
 

Analýza rizik (risk analysis):

Kombinace specifikace mezních hodnot stroje, identifikace nebezpečí a odhadu rizika.
ČSN EN ISO 12100:2011
 

Systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo životní prostředí.
 

Analýzou rizik se též někdy míní pravděpodobnostní analýza bezpečnosti, pravděpodobnostní analýza rizika, kvantitativní analýza bezpečnosti a kvantitativní analýza rizika.
ČSN IEC 300-3-9: 1997

 

Hodnocení rizik (risk evaluation):

Rozhodnutí, na základě analýzy rizika, zda bylo dosaženo cílů snížení rizika.
ČSN EN ISO 12100:2011
 

Proces, při kterém se utváří úsudek o přijatelnosti rizika na základě analýzy rizik a při kterém se berou v úvahu faktory, jako jsou sociálně ekonomická hlediska a hlediska vlivu na životní prostředí.
ČSN IEC 300-3-9: 1997
 

Řízení, regulování rizik (risk control):

Proces rozhodování pro zvládnutí a/ nebo snížení rizika; realizace rozhodnutí, jeho prosazení a občasné opakované hodnocení s použitím výsledků posuzování rizika jako vstupních údajů.
ČSN IEC 300-3-9: 1997