Co je CE

Označení CE je základním dokladem o shodě výrobku s legislativou Evropské unie a je nutnou podmínkou pro volný pohyb výrobků na trhu EU.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce v EU, který označil svůj výrobek značku CE, tím na svou vlastní odpovědnost prohlašuje, že splnil veškeré požadavky směrnic Evropské unie (v ČR nařízení vlády) a příslušných evropských norem a že je jeho výrobek bezpečný.  Takto označený výrobek může být prodáván na území Evropského hospodářského prostoru (EEA, 28 členských zemí EU a v zemích EFTA – Island, Norsko, Lichtenštejnsko). Nezbytnou součástí je i vydání ES prohlášení o shodě.

Tato pravidla se vztahují také na produkty ze třetích zemí, které se prodávají na území Evropské unie. Jestliže dovozce nebo distributor prodává výrobek pod svým vlastním jménem, přebírá tím na sebe odpovědnost za výrobce a je na něm, aby prokázal, že byla provedena nezbytná posouzení a že výrobek splňuje příslušné požadavky směrnic Evropské unie (v ČR nařízení vlády). Po té umístí na výrobek označení CE.

V každém členském státě je ustanoven orgán dozoru nad trhem. Jeho úkolem je preventivní monitorování trhu a ochrana spotřebitele před nebezpečnými výrobky. Orgány dozoru se navíc vzájemně informují o opatřeních přijatých proti nebezpečným výrobkům. Pro sdělování informací mezi nimi slouží systém rychlého varování RAPEX. Tento systém umožňuje ostatním evropským státům rychle přijmout podobná opatření. Sankce za nedodržení základních požadavků směrnic jsou stanoveny v legislativě jednotlivých členských států.

V České republice byla zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ustanovena orgánem dozoru a pověřena touto činností Česká obchodní inspekce. Pokud zjistí, že je výrobek neoprávněně opatřen značkou CE, může rozhodnout o zákazu uvádění na trh, uvádění do provozu nebo distribuce takovéhoto výrobku. V její pravomoci je zároveň uložení pokuty podle závažnosti správního deliktu až do výše 50 000 000,-Kč.

 

 

Sok legális online kaszinó játékos kutatja az európai szabványokat. Az áruk és szolgáltatások uniós országok közötti mozgását kereskedelmi megállapodások szabályozzák. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) kidolgozta a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezményt (GATS), amely a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó általános szabályokat és kötelezettségeket határozza meg. A megállapodás tartalmaz egy listát ágazatspecifikus kötelezettségekről is, többek között a szerencsejátékokra vonatkozóan. Az Egyesült Királyságnak a jogi piachoz való hozzáférése a GATS szerinti kötelezettségeitől függ. Az Egyesült Királyság és más országok törvényei és piacai azonban nem mindig azonosak. Egyre nagyobb a mozgalom a kaszinókra és a szerencsejátékokra vonatkozó európai szabványok megalkotására. Ez a kezdeményezés abból a vágyból született, hogy fenntartható iparágat hozzanak létre Európában. A szervezet székhelye Brüsszelben van, és tagjai ambiciózus szabványok és követelmények betartásával működnek. Az Európai Bizottság támogatja az uniós országoknak az online szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti jogszabályaik korszerűsítésére irányuló erőfeszítéseit. Ez a jogszabály előírja, hogy az online kaszinóknak engedéllyel kell rendelkezniük, és szigorú engedélyezési követelményeknek kell megfelelniük. Emellett megköveteli egy szerencsejáték-felügyeleti hatóság közreműködését is. Aktívan ellenőrzi a feketelistára került oldalakat, hogy biztosítsa a szabályok betartását.