Prohlášení o shodě a analýza rizik pro

Provozované strojní zařízení

Posouzení bezpečnosti podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Provozované strojní zařízení
více

Prohlášení o shodě a analýza rizik

Zaměřujeme se na pomoc výrobcům nebo provozovatelům strojních zařízení. Specializujeme se na bezpečnost strojních zařízení, analýzu rizika a na činnosti v procesu prokazování shody u nových strojních zařízení podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (tzv. Prohlášení o shodě). Tyto výrobky musí splňovat základní požadavky příslušných směrnic Evropské unie, v České republice jejich ekvivalentů, které jsou v naší legislativě označované jako nařízení vlády. Po provedení všech zkoušek a vystavení ES prohlášení o shodě je možné uvést tato strojní zařízení na trh do provozu v rámci celého Evropského hospodářského prostoru EEA, a také ve státech přidružených k Evropské unii v rámci Evropského sdružení volného obchodu EFTA – European Free Trade Association, včetně Švýcarska a Turecka.

Nabízíme také analýzu rizik - posouzení bezpečnosti u již provozovaných strojních zařízení podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Požadavek na provádění pravidelné kontroly stavu provozovaných strojů nejméně 1 x za 12 měsíců vyplývá i ze Zákoníku práce.

Nedodržení těchto požadavků zavdává příčinu k možným postihům ze strany odpovědných orgánů, v České republice je to zejména Česká obchodní inspekce a Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě.

Přidejte se do dlouhé řady našich spokojených zákazníků, kteří využili služeb prohlášení o shodě nebo analýzu rizik. Máme více než 20 let zkušeností v oboru. Osobně Vám garantuji, že i vy budete s našimi službami spokojeni.

Radek Merta, jednatel
Conformity s.r.o.

Co je prohlášení o shodě?

Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh.

Výrobce vydává ES prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy). U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává ES prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU.

Kromě vystavení prohlášení o shodě je také požadováno označit výrobek značkou CE, popř. značkou CE s uvedením čísla notifikované osoby, která posouzení shody provedla – u vybraných nařízení vlády.

Co je analýza rizik?

Analýza rizika poskytuje informace požadované pro zhodnocení rizika, které jako důsledek umožňuje rozhodnout, zda je nebo není požadováno snížení rizika. Posouzení rizika je přímo požadováno strojní směrnicí (2006/42/ES) do českého právního řádu implementovanou nařízením vlády 176/2008 Sb. (viz příloha 7) .

Při posuzování rizika stroje je nutné použití dvou základních harmonizovaných norem. Základní normou je ČSN EN ISO 12100:2011, která specifikuje základní terminologii, zásady a metodologii pro dosažení bezpečnosti při konstrukci strojního zařízení. Norma specifikuje zásady posouzení a snižování rizika k dosažení tohoto cíle.

Druhou normou je ČSN EN ISO 13849-1:2008. Ta se zabývá konstrukcí a posuzováním bezpečnostních řídících a ovládacích systémů a uvádí bezpečnostní požadavky a pokyny pro zásady konstrukce a integrace bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS), včetně návrhu software. Z normy ČSN EN ISO 13849-1:2008 používáme při hodnocení rizika hlavně přílohu A – „Určení požadované úrovně vlastností (PLr)“.

Kdo již využil našich služeb?

 • ABB s.r.o. - prohlášení o shodě
 • BOSCH - prohlášení o shodě
 • STROJÍRNY POLDI a. s. - prohlášení o shodě
 • ARC-Robotics s.r.o - prohlášení o shodě
 • PROZAX s.r.o. - prohlášení o shodě
 • ARBURG spol. s r.o. - prohlášení o shodě
 • PRICIS, s.r.o. - prohlášení o shodě
 • Swoboda CZ s.r.o. - prohlášení o shodě
 • TRW-Carr s.r.o. - prohlášení o shodě
 • Vondra a Vondra s.r.o. - prohlášení o shodě
 • Tyco Electronics Czech s.r.o. - prohlášení o shodě